Algemene Voorwaarden

Cashcontrol Incassodiensten gevestigd te Schiedam

artikel 1 AANBIEDINGEN EN BEVESTIGINGEN

a. Onder cliënt wordt verstaan zowel de aspirant-cliënt als de cliënt.

b. Elke aanbieding is vrijblijvend, tenzij anders vermeld.

c. Overeenkomsten, gesloten door bemiddeling van vertegenwoordigers of tussenpersonen, worden eerst van kracht na schriftelijke bevestiging door Cashcontrol met inachtneming van het in d. bepaalde.

d. Indien niet binnen 8 dagen na ontvangst van een schriftelijke bevestiging de inhoud wordt ontkend, zijn partijen hieraan gebonden.

artikel 2 AARD EN OMVANG DER OVEREENKOMSTEN

a. Cashcontrol verplicht zich al haar kennis en ervaring aan te wenden teneinde nakoming te verkrijgen van de aan haar door cliënt ter incasso in handen gestelde vorderingen, danwel andere overeengekomen diensten naar beste kunnen voor cliënt te verrichten.

b. Cashcontrol is bevoegd namens cliënt alle maatregelen te treffen welke zij ter uitvoering van haar opdracht noodzakelijk acht. Hieronder zijn begrepen het treffen van betalingsregelingen met debiteuren van cliënt, het in ontvangst nemen van betalingen, het treffen van conservatoire rechtsmaatregelen, het aanhangig maken van en als gemachtigde van cliënt optreden in gerechtelijke procedures, vonnissen tenuitvoerlegging en het indienen van faillissementsaanvragen.

c. Cliënt zal al de hem bekende informatie over zijn debiteuren aan Cashcontrol mededelen, zulks voor zover die informatie dienstig kan zijn aan de door Cashcontrol te verrichten werkzaamheden.

artikel 3 BEEINDIGEN DER OVEREENKOMSTEN

a. Ieder der partijen is te allen tijde en in ieder stadium van de door Cashcontrol gevoerde procedure bevoegd de bemoeiingen van Cashcontrol te beëindigen. Deze wijze van beëindiging dient schriftelijk aan de wederpartij kenbaar te worden gemaakt.

artikel 4 TARIEVEN

Cashcontrol berekent aan haar cliënt voor:

a. Het in behandeling nemen voor iedere zaak een basisvergoeding gelijk aan het tussen cliënt en Cashcontrol bij brochure althans offerte overeengekomen bedrag.

b. Het incasseren van een geldbedrag gelijk aan het tussen cliënt en Cashcontrol bij brochure althans offerte overeengekomen (incasso) percentage over het ontvangen bedrag met het daarin genoemd minimum.

Bij rechtstreekse betaling aan of bij cliënt zal het tussen cliënt en Cashcontrol bij brochure althans offerte, overeengekomen (incasso) percentage over het door cliënt ontvangen bedrag, ook met een minimum als gesteld in de brochure althans offerte worden berekend, indien later dan twee dagen na datering van het eerste schrijven van Cashcontrol aan de debiteur, door cliënt girale betaling wordt ontvangen en eveneens, zonder inachtneming van eerder genoemde termijn van twee dagen, ingeval na het eerste schrijven van Cashcontrol een telefonische betaling danwel middels telebanking c.q. contante betaling wordt ontvangen.

Indien wordt aangetoond dat de betalings-opdracht was/is verstrekt voor het eerste schrijven van Cashcontrol zal over het ontvangen bedrag geen incasso- of bemiddelings-provisie worden berekend. Indien Cashcontrol een redelijk vermoeden heeft dat cliënt ontvangen betalingen verzwijgt en/of onjuist aan Cashcontrol doorgeeft zal het tussen cliënt en Cashcontrol bij brochure althans offerte overeengekomen (incasso) percentage over de door debiteur verschuldigde hoofdsom en rente worden berekend tenzij cliënt anderszins aantoont binnen 14 dagen na datering van de declaratie van Cashcontrol.

c. Het bewerkstelligen van een prestatie door debiteur van cliënt anders dan het betalen van een geldbedrag, 15% van de op die prestatie te waarderen waarde. Bij het terughalen van cliënt in eigendom toebehorende zaken door Cashcontrol zal 15% van de factuurwaarde van die zaken worden berekend. Bij onbekendheid van de waarde van een geleverde prestatie of factuurwaarde van teruggenomen zaken zal Cashcontrol naar alle redelijkheid en billijkheid, eventueel na raadpleging van derdedeskundigen, een waarde toekennen.

d. Haar verrichte werkzaamheden tot het tijdstip dat cliënt de overeenkomst tussentijds wenst te beëindigen, anders dan op advies van Cashcontrol, en ingeval Cashcontrol de overeenkomst tussentijds beëindigd wanneer cliënt bij herhaling weigert althans nalaat Cashcontrol van de door haar gevraagde informatie te voorzien, 15% van het door debiteur aan cliënt verschuldigd geldbedrag of waarde van een andere prestatie.

e. Door Cashcontrol gemaakte verschotten, zoals informatiekosten, deurwaarderskosten, procureurskosten, griffierecht.

f. De door Cashcontrol berekende tarieven worden verhoogd met b.t.w..

g. Tarieven en kosten welke conform wettelijke bepalingen aan debiteuren van cliënt in rekening kunnen worden gebracht en ook door die debiteuren zijn betaald, zullen in mindering strekken op het door cliënt aan Cashcontrol verschuldigde.

h. Tarieven anders dan hierboven vermeld worden eerst van kracht indien zij door partijen schriftelijk worden overeengekomen.

i. Cashcontrol kan de door haar gehanteerde tarieven te allen tijde wijzigen.
Een dergelijke wijziging dient schriftelijk aan cliënt te worden kenbaar gemaakt. Indien cliënt hiertegen niet binnen veertien dagen schriftelijk bezwaar maakt zullen de nieuwe tarieven van toepassing worden. Bij bezwaar van cliënt heeft cliënt het echt de bemoeiingen van Cashcontrol te beëindigen, in welk geval geen incasso- of bemiddelingskosten over niet ontvangen gelden zullen zijn verschuldigd.

j. Indien Cashcontrol het nuttig acht een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden van verhaal op debiteur, ter bespoediging van de invordering of ter voorkoming van onnodige (proces) kosten, kan dit worden gedaan zonder overleg. Cliënt is dan als bijdrage in de kosten maximaal € 37,50 per vordering verschuldigd, indien onderzoek het bedrag te boven gaat dient er overleg plaats te vinden.

artikel 5 BETALING

a. Cashcontrol kan te allen tijde een door haar te bepalen kostenvoorschot aan cliënt in rekening brengen, zulks ten behoeve van reeds verrichte en nog te verrichten werkzaamheden als door haar te betalen verschotten. Bij uitblijven van betaling van het verlangde kostenvoorschot zal Cashcontrol haar werkzaamheden staken, danwel beëindigen.

b. Na complete betaling van cliënte’s vordering zal Cashcontrol tot afrekening met cliënt overgaan conform brochure.

c. Cashcontrol is bevoegd al haar vorderingen op cliënt te verrekenen met door haar ten behoeve van cliënt ontvangen gelden.

d. Door Cashcontrol ten behoeve van cliënt middels een betalingsregeling ontvangen gelden zullen, na aftrek van het door cliënt aan Cashcontrol verschuldigde, ieder kwartaal aan cliënt tussentijds worden overgemaakt voor zover het tussentijds af te dragen bedrag minimaal € 500,- bedraagt.

e. Cliënt dient facturen van Cashcontrol, waarvoor geen verrekening mogelijk is, te betalen binnen veertien dagen na factuurdatum. Bij uitblijven van betaling zal cliënt, zonder ingebrekestelling, direct 2% vertragingsrente per maand alsmede 15% boete of buitengerechtelijke kosten verschuldigd worden met een minimum van € 70,-

f. Betalingen van cliënt aan Cashcontrol strekken ten eerste tot betaling van verschuldigde rente over openstaande facturen en boete of buitengerechtelijke kosten en vervolgens tot mindering van de openstaande factuurbedragen in tijdsvolgorde der openstaande facturen.

g. Cliënt is niet gerechtigd op de aan Cashcontrol verschuldigde bedragen enige zijnerzijds bestaande vordering, uit welke hoofde ook, in mindering te brengen.

artikel 6 AANSPRAKELIJKHEID

a. Cashcontrol zal slechts jegens cliënt aansprakelijk zijn voor rechtstreekse aantoonbare materiele schade welke c cliënt zal lijden indien ondubbelzinnig vaststaat dat Cashcontrol jegens cliënt of zijn debiteuren onrechtmatig heeft gehandeld. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.

b. Schade welke voortvloeit uit het door Cashcontrol staken of beëindigen van haar werkzaamheden is voor rekening van cliënt, ongeacht de reden van beëindiging of het stadium waarin de zaak zich dan bevindt.

c. Schade welke voortvloeit uit door cliënt onjuiste of onvoldoende aangeleverde informatie is eveneens voor rekening van cliënt.

artikel 7 GESCHILLEN

a. Alle geschillen tussen Cashcontrol en cliënt zullen ongeacht aard of omvang door de meest gerede partij worden aanhangig gemaakt voor de kantonrechter in het kanton alwaar de wederpartij woonachtig, gevestigd of filiaalhoudende is. Zulks overeenkomstig het bepaalde in art. 43 R.O. en onder uitdrukkelijk voorbehoud van het recht van hoger beroep.

b. Indien Cashcontrol zich op dit artikel wenst te beroepen zal zij dit schriftelijk aan cliënt kenbaar maken.

c. Cliënt is bevoegd beslechting van een gerezen geschil door de wettelijk bevoegde rechter te verlangen, mits dit verlangen binnen een maand na de onder punt b. van dit artikel vermelde kennisgeving schriftelijk aan Cashcontrol wordt kenbaar gemaakt.

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam onder nummer 50/00.